ایام هفته
صبح ساعت ۷:۳۰  تا ۱۲:۳۰
بعدظهر ساعت ۱۳ تا ۱۶
 
شنبه

آقای دکتر رحمن

آقای دکتر کشفی (بیماران قرنیه)

خانم دکتر مهدیزاده

آقای دکتر جناب (بیماران شبکیه)

آقای دکتر امیر صادقی (بیماران قرنیه و سایر بیماران)

آقای دکتر باقری

آقای دکتر مجیدی

آقای دکتر باقی (بیماران شبکیه)

خانم دکتر فروتن

 
یک شنبه

آقای دکتر رحمن

آقای دکتر هنجنی (بیماران قرنیه)

آقای دکتر باقی (بیماران شبکیه و یوییت)

آقای  دکتر سیدزاده

خانم دکتر خیرخواه

آقای دکتر مجیدی

آقای دکتر کوشا (بیماران قرنیه و سایر بیماران

آقای دکتر شهشهان (بیماران گلوکوم)

آقای  دکتر اعتصام پور (بیماران شبکیه)

آقای دکتر محمد رضا پیمان (بزرگسال)

 
دوشنبه

آقای دکتر ضیایی (بیماران قرنیه)

آقای دکتر رحمن

خانم دکتر مهدیزاده

آقای دکتر مجیدی

خانم دکتر مسجدی (بیماران شبکیه)

خانم دکتر نوری فشارکی (بیماران قرنیه)

آقای دکتر امیر صادقی (بیماران قرنیه و سایر بیماران)

آقای دکتر پیمان  (استرابیسم و تنبلی و مجرای اشک اطفال) آقای دکتر باقری

 
سه شنبه

آقای دکتر رحمن

آقای دکتر ریاضی

آقای دکتر جناب (بیماران شبکیه)

آقای دکتر سیدزاده

آقای دکتر امیر صادقی (بیماران قرنیه و سایر بیماران)

آقای دکتر امیر صادقی (بیماران قرنیه و سایر بیماران)

آقای دکتر قسامی (گلوکوم)

آقای دکتر کوشا (بیماران قرنیه و سایر بیماران)

آقای دکتر پیمان (استرابیسم و تنبلی و مجرای اشک اطفال)

 
چهارشنبه

آقای دکتر رحمن

خانم دکتر مهدیزاده

آقای دکتر حمیدفشارکی (بیماران شبکیه و گلوکوم)

آقای دکتر باقی (بیماران شبکیه)

خانم دکتر مسجدی (بیماران  شبکیه)

آقای دکتر باقی (شبکیه)

آقای دکتر امیر صادقی (بیماران قرنیه و سایر بیماران)

خانم دکتر عاقریان*

آقای دکتر محمدی

 
پنج شنبه

آقای دکتر کشفی (بیماران قرنیه)

آقای دکتر جمشیدی ، یک هفته در میان (بیماران قرنیه)

آقای دکتر ریاضی

آقای دکتر زندی (بیماران جراحی پلاستیک و استرابیسم)

خانم دکتر شریفیان

تعطـــــــــــــــــــیل

 
شماره تماس

۲۲ ۴۲ ۶۶۴ ۰۳۱۳

۰۴ ۰۷ ۶۶۲ ۰۳۱۳ الی ۵

 

 

صبــــــــــــح ها

عصـــــــــــــــــر ها

ایام هفته

اتاق ۱۶

اتاق ۱۷

اتاق  ۱۸

اتاق ۱۶

اتاق ۱۷

اتاق ۱۸

شنبه

خانم طاهری

آقای زمانی

آقای رمضان پور

آقای آقا طاهری

آقای زمانی

آقای رمضان پور

یک شنبه

آقای خطایان

آقای آقا طاهری

آقای رمضان پور

آقای خطایان

آقای آقا طاهری

آقای رمضان پور

دو شنبه

آقای ریزوندی

خانم امانت

آقای رمضان پور

آقای ریزوندی

خانم طاهری

آقای رمضان پور

سه شنبه

آقای خطایان

آقای آقاطاهری

آقای رمضان پور

خانم محمدی نیا

آقای آقا طاهری

آقای رمضان پور

چهار شنبه

آقای ریزوندی

خانم امانت

آقای رمضان پور

آقای ریزوندی

خانم طاهری

آقای رمضان پور

پنج شنبه

آقای ریزوندی

خانم امانت

خانم طاهری

تعطــــــــــــــــــــــــیل

ایام هفته
صبح ساعت ۷:۳۰  تا ۱۲:۳۰
               
شنبه

آقای دکتر رحمن

آقای دکتر کشفی (بیماران قرنیه)

خانم دکتر مهدیزاده

آقای دکتر جناب (بیماران شبکیه)

آقای دکتر امیر صادقی (بیماران قرنیه و سایر بیماران)

آقای دکتر باقری

 
یک شنبه

آقای دکتر رحمن

آقای دکتر هنجنی (بیماران قرنیه)

آقای دکتر باقی (بیماران شبکیه و یوییت)

آقای  دکتر سیدزاده

خانم دکتر خیرخواه

دوشنبه

آقای دکتر ضیایی (بیماران قرنیه)

آقای دکتر رحمن

خانم دکتر مهدیزاده

آقای دکتر مجیدی

خانم دکتر مسجدی (بیماران شبکیه)

 
سه شنبه

آقای دکتر رحمن

آقای دکتر ریاضی

آقای دکتر جناب (بیماران شبکیه)

آقای دکتر سیدزاده

آقای دکتر امیر صادقی (بیماران قرنیه و سایر بیماران)

آقای دکتر امیر صادقی (بیماران قرنیه و سایر بیماران)

 
چهارشنبه

آقای دکتر رحمن

خانم دکتر مهدیزاده

آقای دکتر حمیدفشارکی (بیماران شبکیه و گلوکوم)

آقای دکتر باقی (بیماران شبکیه)

خانم دکتر مسجدی (بیماران  شبکیه)

 
پنج شنبه

آقای دکتر کشفی (بیماران قرنیه)

آقای دکتر جمشیدی ، یک هفته در میان (بیماران قرنیه)

آقای دکتر ریاضی

آقای دکتر زندی (بیماران جراحی پلاستیک و استرابیسم)

خانم دکتر شریفیان

 
شماره تماس

۲۲ ۴۲ ۶۶۴ ۰۳۱۳

 

 

ایام هفته
بعدظهر ساعت ۱۳ تا ۱۶
 
شنبه

آقای دکتر مجیدی

آقای دکتر باقی (بیماران شبکیه)

خانم دکتر فروتن

 
یک شنبه

آقای دکتر مجیدی

آقای دکتر کوشا (بیماران قرنیه و سایر بیماران

آقای دکتر شهشهان (بیماران گلوکوم)

آقای  دکتر اعتصام پور (بیماران شبکیه)

آقای دکتر محمد رضا پیمان (بزرگسال)

 
دوشنبه

خانم دکتر نوری فشارکی (بیماران قرنیه)

آقای دکتر امیر صادقی (بیماران قرنیه و سایر بیماران)

آقای دکتر پیمان  (استرابیسم و تنبلی و مجرای اشک اطفال) آقای دکتر باقری

 
سه شنبه

آقای دکتر قسامی (گلوکوم)

آقای دکتر کوشا (بیماران قرنیه و سایر بیماران)

آقای دکتر پیمان (استرابیسم و تنبلی و مجرای اشک اطفال)

 
چهارشنبه

آقای دکتر باقی (شبکیه)

آقای دکتر امیر صادقی (بیماران قرنیه و سایر بیماران)

خانم دکتر عاقریان*

آقای دکتر محمدی

 
پنج شنبه
تعطـــــــــــــــــــیل
 
شماره تماس

۰۴ ۰۷ ۶۶۲ ۰۳۱۳ الی ۵

 

صبــــــــــــح ها

عصـــــــــــــــــر ها

ایام هفته

اتاق ۱۶

اتاق ۱۷

اتاق  ۱۸

اتاق ۱۶

اتاق ۱۷

اتاق ۱۸

شنبه

خانم طاهری

آقای زمانی

آقای رمضان پور

آقای آقا طاهری

آقای زمانی

آقای رمضان پور

یک شنبه

آقای خطایان

آقای آقا طاهری

آقای رمضان پور

آقای خطایان

آقای آقا طاهری

آقای رمضان پور

دو شنبه

آقای ریزوندی

خانم امانت

آقای رمضان پور

آقای ریزوندی

خانم طاهری

آقای رمضان پور

سه شنبه

آقای خطایان

آقای آقاطاهری

آقای رمضان پور

خانم محمدی نیا

آقای آقا طاهری

آقای رمضان پور

چهار شنبه

آقای ریزوندی

خانم امانت

آقای رمضان پور

آقای ریزوندی

خانم طاهری

آقای رمضان پور

پنج شنبه

آقای ریزوندی

خانم امانت

خانم طاهری

تعطــــــــــــــــــــــــیل

رفتن به نوارابزار