تجليل از مهندسين كلينيك توسط مدير عامل

تجليل از مهندسين كلينيك توسط مدير عامل

در پنجم اسفند ماه مدیریت عامل کلینیک پارسیان به مناسبت روز مهندس، از مهندسین گرامی کلینیک تجلیل کرده و این…

ذرزذزرذز
رذرذرز

Record not found