نام بیمه طرف قرارداد خدمات تحت پوشش توضیحات
بیمه تامین اجتماعی ویزیت چشم پزشکی با ارایه دفترچه بیمه دارای تاریخ اعتبار
بیمه خدمات  درمانی ویزیت چشم پزشکی با ارایه دفترچه بیمه دارای تاریخ اعتبار
بیمه خدمات  درمانی نیروهای مسلح

ویزیت 

عکس و آزمایشات

اعمال لیزیک - UVX - رینگ

با ارایه دفترچه بیمه دارای تاریخ اعتبار

با دریافت  فاکتور و مدارک مربوطه  و ارایه به بیمه

با دریافت  صورتحساب و مدارک مربوطه  و ارایه به بیمه ، در صورت  تایید شماره چشم توسط پزشک معتمد بیمه

بیمه بانک صادرات

ویزیت 

عکس و آزمایشات

اعمال لیزیک - UVX - رینگ

با ارایه دفترچه بیمه دارای تاریخ اعتبار

با ارایه دفترچه بیمه دارای تاریخ اعتبار

دریافت معرفی از کلینیک و ارایه به بیمه ، در صورت تایید بیمه تحویل معرفی نامه مبلغ دار بیمه به کلینیک

بیمه صدا سیما

ویزیت 

عکس و آزمایشات

اعمال لیزیک - UVX - رینگ

با ارایه دفترچه بیمه دارای تاریخ اعتبار

با ارایه دفترچه بیمه دارای تاریخ اعتبار

دریافت معرفی از کلینیک و ارایه به بیمه ، در صورت تایید بیمه تحویل معرفی نامه مبلغ دار بیمه به کلینیک

بیمه دانا

ویزیت 

عکس و آزمایشات

اعمال لیزیک - UVX - رینگ

با ارایه دفترچه بیمه دانا دارای تاریخ اعتبار

با ارایه دفترچه بیمه دانا دارای تاریخ اعتبار، در غیر اینصورت به شرط تایید بیمه با دریافت فاکتور از کلینیک و ارایه به بیمه

دریافت معرفی از کلینیک و ارایه به بیمه ، در صورت تایید بیمه تحویل معرفی نامه مبلغ دار بیمه به کلینیک

بیمه ایران

ویزیت 

عکس و آزمایشات

اعمال لیزیک - UVX - رینگ

با ارایه دفترچه بیمه مجتمع فولاد مبارکه دارای تاریخ اعتبار

با ارایه دفترچه بیمه مجتمع فولاد مبارکه دارای تاریخ اعتبار، در غیر اینصورت به شرط تایید بیمه با دریافت فاکتور از کلینیک و ارایه به بیمه

دریافت معرفی از کلینیک و ارایه به بیمه ، در صورت تایید بیمه تحویل معرفی نامه مبلغ دار بیمه به کلینیک

بیمه معلم 

ویزیت 

عکس و آزمایشات

اعمال لیزیک - UVX - رینگ

دریافت فاکتور از کلینیک و ارایه به بیمه در صورت تایید توسط بیمه 

دریافت فاکتور از کلینیک و ارایه به بیمه در صورت تایید توسط بیمه 

دریافت معرفی از کلینیک و ارایه به بیمه ، در صورت تایید بیمه تحویل معرفی نامه مبلغ دار بیمه به کلینیک

بیمه کارآفرین (کمک رسان)

ویزیت 

عکس و آزمایشات

اعمال لیزیک - UVX - رینگ

دریافت فاکتور از کلینیک و ارایه به بیمه در صورت تایید توسط بیمه 

دریافت فاکتور از کلینیک و ارایه به بیمه در صورت تایید توسط بیمه 

دریافت معرفی از کلینیک و ارایه به بیمه ، در صورت تایید بیمه تحویل معرفی نامه مبلغ دار بیمه به کلینیک

بیمه آتیه سازان

ویزیت 

عکس و آزمایشات

اعمال لیزیک - UVX - رینگ

دریافت فاکتور از کلینیک و ارایه به بیمه در صورت تایید توسط بیمه 

دریافت فاکتور از کلینیک و ارایه به بیمه در صورت تایید توسط بیمه 

دریافت معرفی از کلینیک و ارایه به بیمه ، در صورت تایید بیمه تحویل معرفی نامه مبلغ دار بیمه به کلینیک

بیمه آسیا

ویزیت 

عکس و آزمایشات

اعمال لیزیک - UVX - رینگ

دریافت فاکتور از کلینیک و ارایه به بیمه در صورت تایید توسط بیمه 

دریافت فاکتور از کلینیک و ارایه به بیمه در صورت تایید توسط بیمه 

دریافت معرفی از کلینیک و ارایه به بیمه ، در صورت تایید بیمه تحویل معرفی نامه مبلغ دار بیمه به کلینیک

نکته :

در صورتی که بیمه شما شامل هیچ یک از بیمه های طرف قرارداد کلینیک نباشد میتوانید با دریافت صورتحساب و کپی مدارک مورد نیازاز کلینیک وارایه به بیمه طرف قرارداد خود به شرط تایید توسط بیمه نسبت به دریافت هزینه های پرداحتی اقدام نمایید.

رفتن به نوارابزار