•  معرفي مركز
  مركز تحقيقات چشم پزشكي پارسيان اصفهان به عنوان پشتوانه پژوهشي و تحقيقاتي كلينيك پارسيان در راستاي همسويي و همگرايي با جهش تابنده و شتابنده دانش چشم پزشكي و داده هاي علمي دنياي دانش از تاريخ آبان ماه 1390 فعاليت هاي گسترده و متنوع خويش را آغاز نموده است.
  اين مركز پژوهشي پويا و دانش بنيان جهت رصد تازه هاي تحقيقاتي و توليد و تبادر دانش روز چشم پزشكي به عنوان موتور مولد كلينيك پارسيان در ساحت هاي ده گانه زير فعاليت هاي خود را متمركز و به علاقه مندان ارائه مي نمايد:
  1. تعريف، طراحي و تصويب پژوهش هاي نوين در عرصه چشم پزشكي
  2. باز خواني و گردآوري آخرين يافته هاي علمي و تحقيقاتي جهان چشم پزشكي
  3. ايجاد ارتباط كاربردي و مستمر مابين عرصه هاي پژوهشي و تحقيقاتي با حوزه هاي عملي و كاربردي چشم پزشكي
  4. طراحي و اجراي مشترك پژوهش هاي دانش بنيان در عرصه چشم پزشكي نوين با همكاري مراكز متناظر
  5. طراحي سمينار هاي علمي چشم پزشكي و شركت علمي و موثر در همايش هاي مرتبط
  6. طراحي و برگزاري كارگاه هاي آموزشي و دانش افزاي چشم پزشكي در سطوح مختلف
  7. شناسايي و جذب نخبگان دانش چشم پزشكي در سطح استان و كشور
  8. طراحي و تدوين اطلس جامع چشم پزشكي نوين
  9. ارائه خدمات علمي و مشاوره اي به دانشجويان و چشم پزشكان علاقه مند
  10. ايجاد اولين پ‍ژوهشكده مجازي چشم پزشكي استان در فضاي سايبري

 
Copyright (c) 1397/06/31 persianeyeclinic.com
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا