• لینک های مفید

انجمن چشم پزشکی ایران

http://www.irso.org/Default.aspx

سازمان نظام پزشکی ایران

http://www.irimc.org/irimc_org.htm

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

http:// www.mui.ac.ir/

بانک چشم ایران

http://www.iraneyebank.org/

مجله تحقیقات چشم و بینایی

http://www.jovr.ir/index.php/jovr

آکادمی چشم پزشکی آمریکا

http://www.aao.org/

انجمن جراحی کاتاراکت ورفراکتیو آمریکا

http://www.ascrs.org/

انجمن جراحان کاتاراکت و رفراکتیو اروپا

http://www.escrs.org/

انجمن بین المللی چشم پزشکی

http://www.icoph.org/

اخبارجراحی چشم

http://www.osnsupersite.com/

مجله رتین

http://journals.lww.com/retinajournal/pages/
default.aspx

مجله قرنیه

http://journals.lww.com/corneajrnl/pages/
default.aspx

مجله گلوکوم

http://journals.lww.com/glaucomajournal/pages/
default.aspx

مجله جراحی پلاستیک و ترمیمی چشم

http://journals.lww.com/op-rs/pages/
default.aspx

مجله چشم و لنز تماسی

http://journals.lww.com/claojournal/pages/
default.aspx

مجله نوروافتالمولوژی

http://journals.lww.com/jneuro-ophthalmology/pages/
default.aspx

 

 

 

 

 
Copyright (c) 1397/06/31 persianeyeclinic.com
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا