دکتر محمد قریشی

متخصص قرنیه
طبقه ۳
اتاق ۳۰۱
۲۰۲-۵۵۵-۰۱۰۶
dr_ghoreishi@persianeyeclinic.com
نمایش مشخصات

دکتر محمد قریشی

متخصص قرنیه
طبقه ۳
اتاق ۳۰۱
۲۰۲-۵۵۵-۰۱۰۶
dr_ghoreishi@persianeyeclinic.com
نمایش مشخصات

دکتر محمد قریشی

متخصص قرنیه
طبقه ۳
اتاق ۳۰۱
۲۰۲-۵۵۵-۰۱۰۶
dr_ghoreishi@persianeyeclinic.com
نمایش مشخصات

کادر درمانی

اطاق عمل
پرستار
اطاق عمل
پرستار
اطاق عمل
پرستار
رفتن به نوارابزار