جدول زمانبندی

 

  شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
۸:۰۰ - ۱۰:۰۰ آنالیز مشاوره کلینیک مشاوره آنالیز مشاوره
۱۰:۰۰ - ۱۴:۰۰ آنالیز مشاوره مشاوره آنالیز آنالیز مشاوره
۱۴:۰۰ - ۱۵:۰۰ سخنرانی جراحی مشاوره آنالیز جراحی مشاوره
۱۵:۰۰ - ۱۸:۰۰ مشاوره ملاقات مشاوره آنالیز مشاوره ملاقات
۱۸:۰۰ - ۲۴:۰۰ آنالیز ملاقات سخنرانی کار فوری مشاهده تجهیزات ملاقات
رفتن به نوارابزار