فلوشیپ بیماریهای شبکیه

فلوشیپ (فوق تخصص) بیماریهای شبکیه

دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان