نرخ ها و بیمه های طرف قرارداد

معرفی

بیمه های طرف قرارداد کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی پارسیان :

نکته :

در صورتی که بیمه شما شامل هیچ یک از بیمه های طرف قرارداد کلینیک نباشد میتوانید با دریافت صورتحساب و کپی مدارک مورد نیازاز کلینیک وارایه به بیمه طرف قرارداد خود به شرط تایید توسط بیمه نسبت به دریافت هزینه های پرداحتی اقدام نمایید.