شواهد، نظرات مراجعین

شواهد و نظرات بیماران بخش بین الملل

بیماران بخش بین الملل -نظر خانم زیگموند، بیمار آلمانی

بیمار بخش IPD -نظر Baldeh Varvar Hasan، بیمار اتباع از عراق

تصاویر