بازدید ریاست سرپرستی بانک تجارت از کلینیک چشم پارسیان